RED APPLE

polityka prywatności

O Agencji marketingowej i reklamy RED APPLE
Agencja Marketingu i Reklamy RED APPLE w Bydgoszczy świadczy usługi w zakresie: kompleksowej obsługi, szeroko rozumianej reklamy i wizerunku firm. Stworzymy dla Twojej firmy identyfikacją wizualną, kampanię reklamową oraz zaprojektujemy ulotki, foldery, katalogi i strony www. Dane osobowe w RED.APPLE ul. Hallera 3/2, 85-792 Bydgoszcz są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce. 

Postanowienia ogólne 


W Agencja Reklamy RED APPLE przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami: Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Agencja Marketingowa RED.APPLE

Jesteśmy administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4, pkt.7 RODO) i korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4, pkt. 8 RODO:
– przetwarzają oni dane osobowe w imieniu administratora (są to firmy księgowe, informatyczne).
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku, naruszenia praw, wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Opracowujemy politykę i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące naszą wiedzę i kompetencje w tym obszarze. 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe? 

Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów i ich pracowników służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych. Zapewniamy im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów.
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. W tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy w sytuacji, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną. Również do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Jakie prawa Ci przysługują?


Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji. Prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • nformacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres wyceny@apple-red.pl

Jak będziemy się z Tobą kontaktować? 


Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie. Chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie ?


Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach. W stosownych przypadkach o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające 


Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. By przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych ?

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych,
 • notyfikacja naruszeń,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą,
 • wyboru kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację. By móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności. W trosce o interesy osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum. Czas przetwarzania Państwa danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa. A także usprawiedliwionego interesu administratora i polityki retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Upoważnienia 


Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie. Wyjątek stanowią inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Pliki cookies 


Pliki „cookies” – niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze. Są to pliki, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Zawierają one ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.
Korzystamy z plików „cookies” w celu:
– dostosowania zawartości naszych strony i do preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
– utrzymania sesji, dzięki której nie trzeba na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
– wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Rekomendacjach UOKiK

§1 Definicje  

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1.  Rekomendacjach UOKiK

– to zbiór zasad i wytycznych zawartych w dokumencie „Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych” i udostępnianym za pośrednictwem strony https://uokik.gov.pl/.”

📍A teraz wzajemnie zobowiązanie stron:

§2 Oznaczanie Postów  

1.    STRONY zobowiązują się, że w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej będą stosować się do Rekomendacji UOKiK. 2.    MARKA będzie oznaczać Posty odnoszące się do INFLUENCERA z wykorzystaniem funkcjonalności „@mention” z oraz hashtagów:
a.     #AutoPromocja;
b.    #RelacjaSponsorowana; c.     innych, wskazanych przez INFLUENCERA jako dotyczących jego marki osobistej lub działalności zawodowej.
3.    INFLUENCER będzie oznaczać Posty odnoszące się do MARKI oraz przedmiot współpracy STRON z wykorzystaniem funkcjonalności „@mention” oraz hashtagów: a.  #MateriałSponsorowany; b. #RelacjaSponsorowana c.  innych, wskazanych przez MARKĘ jako dotyczących przedmiotu współpracy.
4. INFLUENCER powinien korzystać ze wszelkich funkcjonalności Portalu Społecznościowego, który umożliwia oznaczenie Postów jako dotyczących komercyjnej współpracy STRON i reklamowego charakteru tych Postów..
5. Niestosowane się do Rekomendacji UOKiK lub niewykonywanie obowiązku oznaczania Postów w sposób określony w umowie stanowić będzie jej rażące naruszenie.